Bartók Zsófia Ágnes recenziója Lázs Sándor monográfiájáról

2016. július 7. § 0 hozzászólás

recenzió

Lázs Sán­dor, Apá­ca­mű­velt­ség Ma­gyar­or­szá­gon a XVXVI. szá­zad for­du­ló­ján: Az anya­nyel­vű iro­da­lom kez­de­tei, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2016.

1.

Lázs Sán­dor mo­nog­rá­fi­á­ja a szer­ző egy ko­ráb­bi, a mar­git­szi­ge­ti apá­cák ol­vas­má­nya­i­val fog­lal­ko­zó ta­nul­má­nya to­vább­gon­do­lá­sá­nak is te­kint­he­tő (A nyu­lak szi­ge­ti do­mon­kos apá­cák ol­vas­mányainak kor­sze­rű­sé­ge = „Lát­já­tok fe­le­im…”: Ma­gyar nyelv­em­lé­kek a kez­de­tek­től a 16. szá­zad ele­jé­ig, szerk. Ma­das Edit, Bp., 2009, 123–142.), hi­szen a könyv a ta­nul­mány­ban ki­dol­go­zott mód­szert kö­ve­ti: a job­ban do­ku­men­tált né­met apá­ca­iro­da­lom ada­ta­in ke­resz­tül pró­bál­ja ér­tel­mez­ni a ma­gyar apá­ca­iro­dal­mat.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Bartók Zsófia Ágnes recenziója Falvay Dávid könyvéről

2013. november 4. § 0 hozzászólás

recenzió

Fal­vay Dá­vid, Ma­gyar di­nasz­ti­kus szen­tek olasz kó­de­xek­ben: San­ti di­nas­ti­ci ung­he­re­si in co­di­ci ita­li­a­ni, Bu­da­pest, Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­tem, Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar, Olasz Nyelv és Iro­da­lom Tan­szék, 2012.

Az ita­li­a­nis­ta Fal­vay Dá­vid köny­vé­ben a ma­gyar ki­rá­lyi szent­nek ne­ve­zett vagy tar­tott sze­rep­lő­ket fel­vo­nul­ta­tó, középkori-késő kö­zép­ko­ri olasz kéz­ira­tok­kal kap­cso­la­tos ed­di­gi ku­ta­tá­sa­it fog­lal­ja össze. E té­ma­kör szá­mos pon­ton érint­ke­zik mind a régi ma­gyar­or­szá­gi iro­da­lom, mind a ko­ra­be­li itá­li­ai kul­tú­ra kü­lön­bö­ző ku­ta­tá­si te­rü­le­te­i­vel.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.