Egy siker kudarca: Kuthy Lajos pályafutása

2007. december 5. § 0 hozzászólás

autoreferátum

Völ­gye­si Or­so­lya, Egy si­ker ku­dar­ca: Ku­thy La­jos pá­lya­fu­tá­sa, Ar­gu­men­tum, Bu­da­pest, 2007 (Iro­da­lom­tör­té­ne­ti fü­ze­tek, 163).

Ku­thy La­jos­ról leg­in­kább csak le­gen­dá­kat őriz az iro­da­lom­tör­té­ne­ti em­lé­ke­zet. Mű­ve­i­nek új­ra­ki­adá­sá­ra nem ke­rült sor az el­múlt száz év­ben, s a róla szó­ló szak­iro­da­lom is ke­vés­sé gya­ra­po­dott. Az író­ról ta­lán csak sor­sá­nak leg­főbb pa­ra­do­xo­na őr­ző­dött meg a köz­tu­dat­ban: az 1840-es évek egyik leg­si­ke­re­sebb re­gé­nyé­nek, a Ha­zai rej­tel­mek­nek a szer­ző­je, gróf Bat­thyá­ny La­jos tit­ká­ra az 1850-es évek­ben „Bach-huszár” lett.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.