Tóth Sándor Máté recenziója

2011. június 3. § 0 hozzászólás

recenzió

Ma­gyar­or­szá­gi gon­dol­ko­dók, 18. szá­zad: Böl­csé­szet­tu­do­má­nyok I, vál., szerk., utó­szó TÜSKÉS Gá­bor, Bu­da­pest, Kor­társ Könyv­ki­adó, 2010 (Ma­gyar Re­mek­írók – Új folyam).

A Ma­gyar Re­mek­írók so­ro­zat leg­újabb kö­te­té­vel a mai ma­gyar tu­do­má­nyos élet egyik rend­kí­vü­li és rég­óta ese­dé­kes vál­lal­ko­zá­sá­nak ered­mé­nyét tart­hat­ja ke­zé­ben az ol­va­só. A több, mint har­minc év­vel ez­előtt meg­je­lent Ma­gyar gon­dol­ko­dók, 17. szá­zad című kö­tet ré­gen várt foly­ta­tá­sa­ként köz­re­adott an­to­ló­gia a ma­gyar­or­szá­gi tudomány- és mű­ve­lő­dés­tör­té­net­nek igen gaz­dag és szí­nes szá­za­dá­ról ad át­te­kin­tést.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.