A csepp és a tenger – Teslár Ákos recenziója Veres András filológiai regényéről

2013. december 16. § 0 hozzászólás

recenzió

Ve­res And­rás, Kosz­to­lá­nyi Ady-komplexuma: Fi­lo­ló­gi­ai re­gény, Bu­da­pest, Ba­las­si Ki­adó, 2012.

Ve­res And­rás „fi­lo­ló­gi­ai re­gé­nye” nagy fel­ké­szült­ség­gel, pél­dás ala­pos­ság­gal meg­írt, tisz­te­le­tet éb­resz­tő tel­je­sít­mény, a hu­sza­dik szá­za­di ma­gyar iro­da­lom­mal fog­lal­ko­zók vagy a kor­szak iránt ér­dek­lő­dők szá­má­ra egy­szer­re hasz­nos és él­ve­ze­tes ol­vas­mány. Rész­le­tes be­mu­ta­tást kap ben­ne a Nyu­gat első nem­ze­dé­ké­nek két nagy alak­ja, „a két köl­tő­óri­ás (és hoz­zá­ten­ném: a két ki­tű­nő új­ság­író, show­man és rek­lám­szak­em­ber)” (13): Ady és Kosz­to­lá­nyi, akik mar­kán­san kü­lön­bö­ző, szem­ben álló iro­dal­mi és köz­éle­ti at­ti­tű­dö­ket je­le­ní­te­nek meg, vál­to­zó ka­no­ni­kus po­zí­ci­ó­juk, iro­da­lom­po­li­ti­kai meg­íté­lé­sük pe­dig jel­lem­ző a ma­gyar ér­tel­mi­ség vál­to­zó iro­dal­mi és köz­éle­ti at­ti­tűd­jé­re.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.