Takács László írása

2014. október 6. § 0 hozzászólás

recenzió

Gnôt­hi se­au­ton! Clas­sics and Com­mu­nism: The His­to­ry of the Stu­di­es on An­ti­qu­ity int he Con­text of the Lo­cal Clas­si­cal Tra­di­ti­on in the So­ci­a­list Count­ri­es 1944/45–1989/90, ed. by György Kar­sai, Gá­bor Kla­ni­czay, Bu­da­pest (Col­le­gi­um Bu­da­pest Work­shop Se­ri­es, 19), 2012.

2009-ben a Col­le­gi­um Bu­da­pest ke­re­tei közt szer­vez­te meg Jerzy Axer, Kar­sai György és Kla­ni­czay Gá­bor azt a ku­ta­tá­si prog­ra­mot, amely azt vizs­gál­ta, hogy mi­lyen ha­tás­sal volt a ke­le­ti blokk or­szá­ga­i­ban a kom­mu­nis­ta dik­ta­tú­ra az ókor­tu­do­mány­ra, egé­szen pon­to­san a klasszika-filológiára, il­let­ve a ku­ta­tók­ra, az in­téz­mé­nyek­re és az in­téz­mény­rend­szer­re, a tu­do­mány­szak nem­zet­kö­zi kap­cso­la­ta­i­ra, a ku­ta­tá­si té­mák ki­vá­lasz­tá­sá­ra stb. Az elő­ké­szí­tés után 2010. jú­ni­us 24‑e és 26‑a közt ke­rült sor arra a kon­fe­ren­ci­á­ra, ame­lyen ha­zai és kül­föl­di ku­ta­tók tar­tot­tak kü­lön­bö­ző szem­pon­tú elő­adá­so­kat a kér­dés­ről, s rész­ben en­nek a kon­fe­ren­ci­á­nak az elő­adá­sa­i­ból (kö­zel har­minc hang­zott el a prog­ram sze­rint), rész­ben a ta­nács­ko­zá­son elő nem adott, de a té­má­hoz kap­cso­ló­dó írá­sok­ból állt össze a szer­kesz­tő Kar­sai György elő­sza­ván kí­vül ti­zen­hét ta­nul­mányt tar­tal­ma­zó, s öt na­gyobb fe­je­zet­re ta­golt kö­tet.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.