Utazások a Fekete Királynővel

2008. február 20. § 0 hozzászólás

autoreferátum

Rá­kai Or­so­lya, Uta­zá­sok a Fe­ke­te Ki­rály­nő­vel: Írá­sok írás­ról és iro­da­lom­ról, Bu­da­pest, Ki­já­rat, 2006.

A kö­tet ti­zen­öt, 2000 és 2005 kö­zött ke­let­ke­zett és kü­lön­bö­ző fo­lyó­ira­tok­ban meg­je­lent írás gyűj­te­mé­nye. E szö­ve­gek rész­ben a kor­társ ma­gyar iro­da­lom né­hány al­ko­tó­já­ról, rész­ben a kri­ti­ka­írás ál­ta­lá­no­sabb kér­dé­se­i­ről, rész­ben pe­dig ál­ta­lá­ban az iro­dal­mi mű­vek ol­va­sá­sá­nak prob­lé­má­i­ról szól­nak, egy­re tá­gu­ló kon­cent­ri­kus kö­rö­ket al­kot­va.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.