Így kezdődik az éhezés” – Mikola Gyöngyi recenziója Danyiil Harmsz válogatott írásairól

2014. november 7. § 1 hozzászólás

recenzió

Da­nyi­il Harm­sz, Ese­tek: Vá­lo­ga­tott írá­sok, vá­lo­gat­ta, for­dí­tot­ta és az elő­szót írta He­té­nyi Zsu­zsa, Bu­da­pest, Ty­po­tex, 2013.

Az éle­té­ben be­til­tott, ha­lá­la után is hosszú év­ti­ze­de­kig csak sza­miz­dat­ban hoz­zá­fér­he­tő tra­gi­kus sor­sú orosz szer­ző, Da­nyi­il Harm­sz ne­vét ma már a 20. szá­zad olyan meg­ha­tá­ro­zó mű­vé­sze­i­vel em­le­ge­ti egy sor­ban az értő kri­ti­ka, mint Kaf­ka, Bec­kett, Art­aud, Ma­le­vics és Hleb­nyi­kov. Ezért is szá­mít fon­tos iro­dal­mi ese­mény­nek vá­lo­ga­tott mű­ve­i­nek ma­gyar nyel­vű ki­adá­sa He­té­nyi Zsu­zsa szer­kesz­té­sé­ben, for­dí­tá­sá­ban és rend­kí­vül ala­pos és in­for­ma­tív elő­sza­vá­val.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.