Kaleidoszkóp „ez világnak gyümölcsiről” – Maczák Ibolya recenziója

2013. december 28. § 0 hozzászólás

recenzió

Az Es­ter­há­zy csa­lád és a ma­gyar­or­szá­gi mű­ve­lő­dés: Ké­pek és szö­ve­gek a XVIIXIX. szá­zad­ból, vál., szerk., az elő­szót írta Knapp Éva, Tüs­kés Gá­bor, a kép­anyag össze­ál­lí­tá­sá­ban köz­rem. Tüs­kés Anna, Bu­da­pest, MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont, 2013.

Ez vi­lág­nak gyü­möl­csi­ről, / Szép ker­tek­nek vi­rá­gi­ról”– fe­lel­het­né­nek egy Es­ter­há­zy Pál­tól vett idé­zet­tel Az Es­ter­há­zy csa­lád és a ma­gyar­or­szá­gi mű­ve­lő­dés című kö­tet össze­ál­lí­tói arra kér­dés­re, hogy mi­ről is szól ez a ki­ad­vány. Vál­lal­ko­zá­suk kö­zép­pont­já­ban ugyan­is az Es­ter­há­zy­ak ál­tal lét­re­ho­zott, vagy hat­ha­tós se­gít­sé­gük­kel meg­va­ló­sult „vi­lá­gi gyü­möl­csök” – azaz kul­tu­rá­lis ér­té­kek áll­nak.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.