Köllő Zsófia recenziója Tóth Zsombor könyvéről

2012. február 29. § 0 hozzászólás

Recenzió

Tóth Zsom­bor, A ko­ro­na­ta­nú: Beth­len Mik­lós, Deb­re­cen, Deb­re­ce­ni Egye­te­mi Ki­adó, 2011 (Cso­ko­nai Könyv­tár, 40), 2. vál­to­zat­lan utánnyomás.

Beth­len Mik­lós kan­cel­lár az er­dé­lyi tör­té­ne­lem nagy for­du­la­ta­i­nak ta­nú­ja volt, rend­kí­vü­li éle­té­nek tör­té­ne­te az er­dé­lyi em­lék­ira­tok kor­pu­szá­nak ki­emel­ke­dő al­ko­tá­sa. Az iro­da­lom­tör­té­né­szek szá­má­ra még­sem bi­zo­nyult el­ed­dig há­lás té­má­nak, nem vál­lal­koz­tak az élet­mű, vagy akár csak az ön­élet­írás át­fo­gó ér­tel­me­zé­sé­re. Így Tóth Zsom­bor hi­ány­pót­ló Beth­len Miklós-monográfiája nem vé­let­le­nül ke­rült má­sod­szor is ki­adás­ra a Deb­re­ce­ni Egye­te­mi Ki­adó­nál. A 2007-es első ki­adás után a könyv gyor­san kö­te­le­ző ol­vas­mánnyá vált a ma­gyar­or­szá­gi egye­te­me­ken, s ezért igen ha­mar el­fo­gyott a köny­ves­bol­tok pol­ca­i­ról. A ko­ro­na­ta­nú: Beth­len Mik­lós című kö­tet a szer­ző dok­to­ri disszer­tá­ci­ó­já­nak könyv­vál­to­za­ta, mely­ből már ko­ráb­ban nap­vi­lá­got lát­tak rö­vi­debb ta­nul­má­nyok kü­lön­bö­ző la­pok­ban és ta­nul­mány­kö­te­tek­ben. 1 A disszer­tá­ci­ó­ra hi­vat­ko­zik az új iro­da­lom­tör­té­ne­ti ké­zi­könyv is, ami azt ta­nú­sít­ja, hogy az be­ke­rült a tu­do­má­nyos köz­tu­dat­ba. Amel­lett, hogy ez az egyet­len Beth­len Mik­lós­ról írott mo­nog­rá­fia, nép­sze­rű­sé­gét an­nak is kö­szön­he­ti, hogy egy mód­szer­ta­ni min­tát is nyújt az er­dé­lyi ön­élet­írá­sok, em­lék­ira­tok kor­pu­szá­nak tanulmányozásához.


» To­vább a tel­jes szövegre «

No­tes:

  1. Li­mi­na­li­tás és emlékirat-irodalom. Beth­len Mik­lós ese­teSzol­gá­la­to­mat aján­lom a 60 éves Jan­ko­vics Jó­zsef­nek, szerk. Nyer­ges Ju­dit és Császtvay Tün­de, Ba­las­si Ki­adó, Bu­da­pest, 2009, 448–457.
No tags for this post.