Élharcok és arcélek

2008. április 30. § 0 hozzászólás

autoreferátum

Kál­mán C. György, Él­har­cok és arc­élek: A ko­rai ma­gyar avant­gárd köl­té­szet és a ká­non, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2008 (Opus Iro­da­lom­el­mé­le­ti Ta­nul­má­nyok. Új so­ro­zat, 10).

A könyv egy­sze­rű­nek tet­sző iro­da­lom­tör­té­ne­ti kér­dé­sek köré épül: mi­lyen kö­zeg­be ér­ke­zett a ma­gyar avant­gárd, mit ta­lált és mit vál­toz­ta­tott; ho­gyan és mi­ért állt el­len a kö­zeg az új je­len­ség­nek; mi­ként pró­bál­ta fel­ven­ni a har­cot az avant­gárd az­zal, amit ta­lált, mit in­teg­rált, mit köz­ve­tí­tett, mit uta­sí­tott el; ho­gyan ala­kult en­nek a nem súr­ló­dás­men­tes ese­mény­nek a ké­sőb­bi sor­sa, mi­lyen ma­ra­dan­dó nyo­mo­kat ha­gyott az iro­da­lom­tör­té­ne­ti gon­dol­ko­dás­ban; s hogy mi­lyen el­mé­le­ti ke­ret­ben ér­de­mes mind­ezt vizs­gál­ni.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.