Gyimesi Emese recenziója Török Zsuzsa könyvéről

2013. december 15. § 0 hozzászólás

recenzió

Tö­rök Zsu­zsa, Pe­te­lei Ist­ván és az iro­da­lom saj­tó­kö­ze­ge: Média- és tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti elem­zés, Bu­da­pest, Rá­ció Ki­adó, 2011 (li­ga­tu­ra).

Pe­te­lei Ist­ván sze­mé­lye és élet­mű­ve min­den „újra meg újra fel­fe­de­zés” el­le­né­re az iro­da­lom­tör­té­ne­ti ká­non pe­re­mén he­lyez­ke­dik el. Tö­rök Zsu­zsa köny­vé­nek von­zó tu­laj­don­sá­gai közé tar­to­zik, hogy nem ido­mul a „mél­tat­la­nul hát­tér­be szo­rí­tott” élet­mű­vek szo­ká­sos re­to­ri­ká­já­hoz, nem az ér­té­ke­lő, ítél­ke­ző irodalomtörténet-írás esz­té­ti­kai szem­pon­to­kon nyug­vó ér­ve­lé­sé­re tö­rek­szik. Eb­ből kö­vet­ke­zik, hogy nem ki­zá­ró­lag Pe­te­lei Ist­ván­ra és mű­ve­i­re vo­nat­ko­zó­an tesz ér­vé­nyes meg­ál­la­pí­tá­so­kat, ha­nem olyan mód­szer­ta­ni stra­té­gi­á­kat  kí­nál a média- és tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti pers­pek­tí­va együt­tes al­kal­ma­zá­sá­ra, ame­lyek min­ta­adó­ak le­het­nek a to­váb­bi, ha­son­ló ku­ta­tá­sok szá­má­ra.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.