Bretz Annamária recenziója

2013. november 24. § 0 hozzászólás

recenzió

Egy­ház, tár­sa­da­lom és mű­ve­lő­dés Bod Pé­ter ko­rá­ban, szerk. Gu­dor Bo­tond, Ku­rucz György, Sep­si Eni­kő, Bu­da­pest, Ká­ro­li Gás­pár Re­for­má­tus Egyetem–L’Harmattan Ki­adó, 2012 (Ká­ro­li Könyvek).

Bod Pé­ter szü­le­té­sé­nek 300. év­for­du­ló­ján, az em­lék­év szer­ve­ző­i­nek oly sok és vál­to­za­tos prog­ra­mot si­ke­rült össze­ál­lí­ta­ni­uk, hogy a 2012 ok­tó­be­ré­ben az OSZK-ban meg­ren­de­zett em­lék­ülé­sen Szon­da Sza­bolcs, a sep­si­szent­györ­gyi Bod Pé­ter Me­gyei Könyv­tár igaz­ga­tó­ja, fél­órás be­szá­mo­lót tar­tott a meg­ren­de­zett és még hát­ra­lé­vő ese­mé­nyek­ről. A meg­em­lé­ke­zé­sek, a szo­bor­ava­tás, a bu­szos em­lék­tú­ra, az ol­va­só­ma­ra­ton, a Bod csa­lád ta­lál­ko­zó­ja, és több, az em­lék­év kap­csán meg­je­lent ki­ad­vány mel­lett tu­do­má­nyos szem­pont­ból a Gyu­la­fe­hér­vá­ron és Ma­gya­ri­gen­ben 2012. má­jus 2–3‑án meg­ren­de­zett Bod Pé­ter há­rom­száz éve című nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­cia tű­nik a leg­fon­to­sabb­nak, mely­nek szer­kesz­tett anya­gát tar­tal­maz­za a re­cen­ze­ált kö­tet.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.