Boldog-Bernád István írása Czifra Mariann Kazinczy-monográfiájáról

2014. október 7. § 0 hozzászólás

recenzió

Czif­ra Ma­ri­ann, Ka­zin­czy Fe­renc és az or­to­ló­gu­sok: Ár­nyak és ala­kok az 1810-es évek nyelv­újí­tá­si moz­gal­má­ban, Bu­da­pest, Rá­ció Ki­adó, 2013.

Ka­zin­czy Fe­renc ön­ké­pé­nek re­mek il­luszt­rá­ci­ó­ja az az eset, ami­kor Pe­the Fe­renc­től, a Nem­ze­ti Gaz­da szer­kesz­tő­jé­től kap egy pél­dányt az 1815-ös Lúd­as Ma­tyiból. A mű a mai na­pig szé­les mo­solyt csal a gyer­me­kek ar­cá­ra. Ka­zin­czy Fe­renc­nek azon­ban egé­szen biz­to­san nem volt ked­ve mo­so­lyog­ni a tör­té­ne­ten. A szép­hal­mi mes­ter ugyan­is Döb­rö­git ön­ma­gá­val, Ma­tyit pe­dig Pe­the Fe­renc­cel azo­no­sí­tot­ta.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.