Boka László írása Miklós Ágnes Kata könyvéről

2013. április 12. § 0 hozzászólás

Öntörvény(ű)ek

Mik­lós Ág­nes Kata, A szó­ér­tés fel­té­te­lei: Nem­ze­dék­vál­tá­si prob­lé­mák a het­ve­nes évek ro­má­ni­ai ma­gyar iro­dal­má­ban, Ko­lozs­vár, Komp-Press, 2010.

Az er­dé­lyi ma­gyar iro­da­lom utób­bi fél év­szá­za­dá­nak tör­té­ne­te tu­laj­don­kép­pen nem­ze­dé­kek és nem­ze­dék­vál­tá­sok tör­té­ne­te­ként is meg­ír­ha­tó. Nincs eb­ben sem­mi kü­lön­le­ges­ség, ha arra gon­do­lunk, hogy az első iro­da­lom­tör­té­ne­ti összeg­zé­sek Er­dé­lyen be­lül (s Ma­gyar­or­szá­gon is, fő­ként az 1982-es aka­dé­mi­ai iro­da­lom­tör­té­net át­emelt passzu­sai ré­vén) gya­kor­la­ti­lag kor­szak­ha­tá­rok­ban, va­la­mint az eh­hez ren­delt szük­ség­sze­rű ér­ték­szem­pon­tok és szer­zői kö­zös­sé­gek, ge­ne­rá­ci­ók sze­rint igye­kez­tek meg­ra­gad­ni az iro­dal­mi élet je­len­tő­sebb ered­mé­nye­it, cso­mó­pont­ja­it, s eh­hez mér­ni az egyes al­ko­tá­sok ér­tel­me­zé­si ke­re­te­it. A szem­lé­le­ti vál­tá­sok nem­ze­dé­ki jel­lem­zői nem je­len­te­nek per­sze biz­tos fo­gó­dzó­kat, több­nyi­re el­na­gyolt­nak vagy erő­sza­kol­tak­nak tűn­nek, de egyik le­het­sé­ges ér­tel­me­zé­si le­he­tő­ség­ként két­ség­kí­vül mű­kö­dő­ké­pes­nek bi­zo­nyul­tak. 1


» To­vább a tel­jes szövegre «

No­tes:

  1. Gon­dol­junk pél­dá­ul a „hős­kor”, te­hát a húszas-harmincas évek er­dé­lyi ge­ne­rá­ci­ós szem­lé­let­kü­lönb­sé­ge­i­re és az erre épü­lő köl­té­szet­ta­ni elem­zé­sek­re, össze­fog­la­lá­sok­ra (a He­li­ko­ni tri­ász, Áp­rily, Re­mé­nyik, Tom­pa vers­esz­mé­nyé­re és ve­lük né­mi­képp szem­ben is Dsi­da nem­ze­dé­ké­re, vagy a har­min­cas évek Er­dé­lyi Fi­a­ta­lok moz­gal­má­ra), s még in­kább az 1945 utá­ni idő­szak gya­kor­la­ti­lag va­ló­ban év­ti­ze­dek­hez és írói-költői cso­por­to­su­lá­sok­hoz ren­delt fel­osz­tá­sa­i­ra.
No tags for this post.