Bene Krisztián recenziója Jan Drengubiak Millet-monográfiájáról

2013. szeptember 27. § 0 hozzászólás

recenzió

Jan Dren­gu­bi­ak, Ri­chard Mil­let, du per­son­nel vers l’­uni­ver­sel, Fi­lo­zo­fic­ká fa­kul­ta Prešovs­kej uni­ver­zity v Prešo­ve, Prešov, 2012.

A re­cen­ze­ált könyv szer­ző­je Jan Dren­gu­bi­ak, a prešo­vi (eper­je­si) egye­tem Fran­cia Tan­szé­ké­nek ve­ze­tő­je, aki 2009-ben véd­te meg L’Œuvre de Ri­chard Mil­let au re­gard de la myt­hoc­ri­ti­que (Ri­chard Mil­let mun­kás­sá­ga mí­tosz­kri­ti­kai szem­szög­ből) című dok­to­ri ér­te­ke­zé­sét, me­lyet fran­cia és szlo­vák té­ma­ve­ze­tők (Zu­za­na Malinovská-Šalamonová és Syl­vi­a­ne Coyault-Dublanchet) irá­nyí­tá­sá­val írt. Je­len mű en­nek a disszer­tá­ci­ó­nak a nagy­kö­zön­ség szá­má­ra át­dol­go­zott ver­zi­ó­ja.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.