Bartók István írása Tüskés Gábor új könyvéről

2014. június 3. § 0 hozzászólás

recenzió

Tüs­kés Gá­bor, Ha­gyo­mány és kri­ti­ka: Köny­vek, könyv­bí­rá­la­tok a kora új­ko­ri eu­ró­pai iro­da­lom és mű­ve­lő­dés tör­té­ne­té­hez, Bu­da­pest, MTA Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont, 2013.

A kö­tet Tüs­kés Gá­bor­nak ke­re­ken hat­van könyv­bí­rá­la­tát tar­tal­maz­za, bő há­rom év­ti­zed iro­da­lom­tu­do­má­nyi és kri­ti­kai mun­kás­sá­gá­nak ered­mé­nyét. Amennyi­re szo­kat­lan a szak­iro­dal­mi mun­kák elem­zé­sé­nek új­ra­köz­lé­se, annyi­ra könnyű dol­ga van a ki­ad­vány is­mer­te­tő­jé­nek. Ép­pen a vál­lal­ko­zás új­sze­rű­sé­gé­ből kö­vet­ke­zik, hogy az ala­pos­sá­gá­ról és kö­vet­ke­ze­tes­sé­gé­ről is­mert szer­ző tü­ze­te­sen vé­gig­gon­dol­ta a gyűj­te­mény össze­ál­lí­tá­sá­nak szem­pont­ja­it, cél­ját és ér­tel­mét.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.