Bányai Tibor Márk recenziója

2014. június 6. § 0 hozzászólás

recenzió

Papp Ág­nes Klá­ra, Át­lá­tunk az üve­gen? Gon­do­la­tok a kor­társ iro­da­lom­ról, Nap­kút, 2008.

Papp Ág­nes Klá­ra köny­ve nagy­részt a kor­társ ma­gyar iro­da­lom­mal fog­lal­ko­zó hosszabb-rövidebb ta­nul­má­nyo­kat és kri­ti­ká­kat tar­tal­maz. Eze­ket az ön­ma­guk­ban is meg­ál­ló írá­so­kat egy – mint­egy el­mé­le­ti hát­te­rül szol­gá­ló – hosszabb be­ve­ze­tő ta­nul­mány elő­zi és ala­poz­za meg.

Írá­som e ki­tün­te­tett he­lyen álló nagy­ta­nul­mány­ra össz­pon­to­sít. Ezt és a rá­kö­vet­ke­ző öt fe­je­zet egyes írá­sa­it a bah­tyi­ni kar­ne­vál­el­mé­let és dia­ló­gus­fel­fo­gás­mély­re­ha­tó kö­rül­já­rá­sa, majd kö­vet­ke­ze­tes app­li­ká­lá­sa hoz­za kö­zös ne­ve­ző­re – még­pe­dig meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len dön­té­sek kény­sze­re nél­kül.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.