FÉNYKERESŐK – Vaderna Gábor recenziója

2018. május 9. § 0 hozzászólás

recenzió

Csör­sz Ru­men Ist­ván, He­ge­düs Béla, Kiss Mar­git, Len­gyel Réka és Tüs­kés Gá­bor. Fény­ke­re­sők: Fel­vi­lá­go­sult tár­sa­sá­gok, iro­da­lom és tu­do­mány Közép-Európában / Licht­su­cher: Auf­geklär­te So­zi­etä­ten, Li­te­ra­tur und Wis­senschaft in Mit­te­le­uro­pa. Bu­da­pest: Ma­gyar Nem­ze­ti Mú­ze­um – MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­te, 2017.

2017. ok­tó­ber 11. és 14. kö­zött Bu­da­pes­ten nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­át tar­tot­tak Auf­geklär­te So­zi­etä­ten, Li­te­ra­tur und Wis­senschaft in Mit­te­le­uro­pa cím­mel. E ren­dez­vény kí­sé­rő ren­dez­vé­nye volt a Fény­ke­re­sők: Fel­vi­lá­go­sult tár­sa­sá­gok, iro­da­lom és tu­do­mány Közép-Európában című ka­ma­ra­ki­ál­lí­tás a Ma­gyar Nem­ze­ti Mú­ze­um­ban, mely 2018. feb­ru­ár 25-ig volt lá­to­gat­ha­tó. Az idő­sza­ki ki­ál­lí­tás kí­sé­rő­ki­ad­vá­nya­ként je­lent meg ha­son­ló cím­mel, bő két­száz ol­da­lon, ma­gyar és né­met nyel­ven egy kom­men­tált for­rás­gyűj­te­mény az MTA BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet XVIII. Szá­za­di Osz­tá­lyá­nak együt­tes erő­fe­szí­té­se ered­mé­nye­kép­pen.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Vaderna Gábor recenziója Mikes Leveleskönyvének hasonmás kiadásáról

2013. október 3. § 0 hozzászólás

recenzió

Mi­kes Ke­le­men, Cons­tan­ti­ná­poly­ban gróf PEírott le­ve­li MK… (Tö­rök­or­szá­gi le­ve­lek): Az au­to­gráf kéz­irat ha­son­más ki­adá­sa, szö­veg­gon­do­zás Tüs­kés Gá­bor; Hopp La­jos és Tüs­kés Gá­bor kí­sé­rő­ta­nul­má­nyá­val, Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet – Lí­ce­um Ki­adó, Bu­da­pest – Eger, 2011.

Ami­kor a re­ci­ti por­tál egyik szer­kesz­tő­je meg­kér­dez­te, hogy írnék‑e re­cen­zi­ót Mi­kes Ke­le­men hí­res Le­ve­les­könyvének ha­son­más ki­adá­sá­ról, azon­nal igent mond­tam. Biz­tos vol­tam ben­ne, hogy egy köny­vé­sze­ti­leg igé­nyes vál­lal­ko­zás­ról van szó. Afe­lől sem vol­tak két­sé­ge­im, hogy a kí­sé­rő­ta­nul­má­nyok a kéz­irat tör­té­ne­tét ala­po­san kör­be fog­ják jár­ni, s per­sze tud­tam azt is, hogy olyan könyv­ről kell ír­nom, mely a ma­nap­ság új­já­éle­dő Mikes-kutatások alap­ja. Nem is csa­lód­tam. Amit vi­szont nem gon­dol­tam, hogy a jól is­mert szö­veg ilyen, re­konst­ru­ált ere­de­ti for­má­ban való ol­va­sá­sa an­nak ér­tel­me­zé­sé­hez is új uta­kat nyithat.


» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.