Szigeti Csaba írása a Közköltészet 3/A (RMKT, XVIII. század, 14) kötetéről – és a közköltészet 19. századi hagyományáról

2014. december 30. § 0 hozzászólás

recenzió

Köz­köl­té­szet 3. A tár­sa­dal­mi élet köl­té­sze­te: 3/A, Tör­té­ne­lem és tár­sa­da­lom, saj­tó alá ren­dez­te Csör­sz Ru­men Ist­ván, Kül­lős Imo­la, Bu­da­pest, Universitas–Editioprinceps, 2013 (Régi Ma­gyar Köl­tők Tára. XVIII. szá­zad, 14).

Ha irodalom- vagy köl­té­szet­tör­té­nész ve­szi a ke­zé­be ezt az oly fon­tos kö­te­tet, amely egy­szer­re szö­veg­ki­adás és adat­tár, két, egy­más­sal szo­ro­san össze­füg­gő ki­je­len­tést te­het. Fel­ki­ált­hat: megint sok­kal kö­ze­lebb ju­tot­tunk A csitt­vá­ri kró­ni­ka ver­ses anya­gá­nak fi­lo­ló­gi­ai hát­te­réhez (!), e rég­óta kép­zelt, de most már le­het­sé­ges ta­nul­mány­hoz. A má­sik ki­je­len­té­se pe­dig: a Köz­köl­té­szet 3. kö­te­té­nek anya­ga, az anyag jel­le­ge, sőt a kö­tet és a ku­ta­tás egész prob­le­ma­ti­ká­ja va­la­mi más (vagy nem ugyan­az), mint az ed­dig köz­köl­té­szet­ként is­mert köz­köl­té­szet.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.