Szentpéteri Márton recenziója a Dragma-kötetekről

2008. október 6. § 0 hozzászólás

recenzió

Bor­zsák Ist­ván, Drag­ma, 1–5, Bu­da­pest, Tel­osz, 1994–2002.

A kö­zel­múlt­ban el­hunyt Bor­zsák Ist­ván Ho­ra­ti­us szel­le­mét meg­idéz­ve jel­zi a Drag­ma ötö­dik kö­te­te elő­sza­vá­nak szánt, ám vég­ső so­ron az egész pro­jek­tu­mot záró Epi­ló­gusában (Drag­ma, III., 5.), hogy a köny­vek leg­sa­nya­rúbb sor­sa, ha azok dog­mák­ká me­re­ve­dő evi­den­ci­á­kat fel­so­ra­koz­ta­tó „tan­anyag­gá si­lá­nyul­nak.”
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.