Palotás György recenziója Tóth Sándor Attila új könyvéről

2013. december 23. § 0 hozzászólás

recenzió

Tóth Sán­dor At­ti­la, La­tin hu­manit­as, neo­la­tin po­é­zis I/1: A je­zsu­i­ta rend 18. szá­za­di köl­tői, Sze­ged, Gradus ad Par­nassum, 2010.

Tóth Sán­dor At­ti­la ku­ta­tá­si te­rü­le­te a 16–18. szá­za­di Ma­gyar­or­szág iro­da­lom­tör­té­ne­te, kü­lö­nös te­kin­tet­tel an­nak a la­ti­ni­tás­sal kap­cso­la­tos vo­nat­ko­zá­sa­i­ra. A 18. szá­zad vé­gé­nek klasszi­ci­zá­ló iro­dal­mi fo­lya­ma­ta­it ku­tat­va szü­let­tek meg a la­tin hu­manit­ashoz köt­he­tő po­é­ti­ka­el­mé­let ál­ta­lá­nos ré­szé­vel, a ge­ne­ra­lis ins­ti­tu­tióval (A la­tin hu­manit­as po­é­ti­ká­ja I: Ins­ti­tu­ti­o­nes ge­ne­ra­les ar­tis po­e­ti­cae, Sze­ged, Gradus ad Par­nassum, 1998), majd az el­be­szé­lő és a lí­rai köl­té­szet mű­faj­el­mé­le­té­vel, a po­e­sis spe­ci­a­lis ar­tis po­e­ti­caevel (pl. A la­tin hu­manit­as po­é­ti­ká­ja II/1: Po­e­sis spe­ci­a­lis ar­tis po­e­ti­cae: po­e­sis nar­ra­ti­va et ly­ri­ca, Sze­ged, Gradus ad Par­nassum, 2000), to­váb­bá a drá­ma mű­faj­el­mé­le­té­vel (A la­tin hu­manit­as po­é­ti­ká­ja II/2: Po­e­sis spe­ci­a­lis ar­tis po­e­ti­cae: po­e­sis dra­ma­ti­ca, Baja, Eöt­vös Jó­zsef Fő­is­ko­lai Ki­adó, 2006) fog­lal­ko­zó kö­te­tei. Je­len köny­vé­nek tár­gya az igen gaz­dag 18. szá­zad végi, 19. szá­zad ele­ji la­tin nyel­vű lí­rai köl­té­szet.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.