Hajdu Péter recenziója a Jókai-elbeszélések kritikai kiadásának 10. kötetéről

2014. április 3. § 0 hozzászólás

recenzió

Jó­kai Mór, El­be­szé­lé­sek 1861–1862, 10, s. a. r. Tar­já­nyi Esz­ter, Bu­da­pest, Rá­ció, 2012.

Jó­kai Mór el­be­szé­lé­se­i­nek 10. kö­te­te je­lent meg kri­ti­kai ki­adás­ban, de a ko­ráb­bi arannyal met­szett kék vá­szon­kö­tés he­lyett hal­vány­sár­ga bo­rí­tó­val. Le­het, hogy en­nek a vál­to­zás­nak egé­szen pró­zai okai van­nak (pél­dá­ul hogy a Rá­ció Ki­adó­nak nem volt joga hasz­nál­ni az Aka­dé­mi­ai ál­tal ki­ala­kí­tott kül­sőt, vagy hogy a vá­szon túl drá­ga), de min­den­kép­pen jel­zi, hogy az Ei­se­mann György ve­ze­té­sé­vel mű­kö­dő csa­pat mint­egy új­ra­kez­de­ni, és nem foly­tat­ni akar­ja a ko­ráb­bi so­ro­za­tot.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.

Hajdu Péter recenziója

2008. október 6. § 0 hozzászólás

recenzió

Túl min­den ha­tá­ron: A ma­gyar iro­da­lom kül­föl­dön, szerk. Jó­zan Il­di­kó, Je­ney Éva, Bu­da­pest, Ba­las­si, 2008 (Pont for­dít­va, 5).

Úgy lát­szik, a ma­gyar iro­da­lom kül­föl­di je­len­lé­te fon­tos téma pil­la­nat­nyi­lag, hi­szen a 2003-ban Sze­ge­den meg­je­lent ha­son­ló té­má­jú ta­nul­mány­kö­tet után (Ber­náth Árpád−Bombitz At­ti­la [szerk.]: Ma­gyar iro­dal­mi je­len­lét ide­gen kon­tex­tus­ban) most újabb köny­vet ol­vas­ha­tunk róla. A két könyv közt van­nak át­fe­dé­sek, de a kü­lönb­sé­gek sem el­ha­nya­gol­ha­tó­ak.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.