Kazinczy csiszolt arca – Granasztói Olga recenziója

2013. december 29. § 0 hozzászólás

recenzió

Bod­ro­gi Fe­renc Máté, Ka­zin­czy arca és a csi­szolt­ság nyel­ve, Deb­re­ce­ni Egye­te­mi Ki­adó, Deb­re­cen, 2012.

Bod­ro­gi Fe­renc Máté mo­nog­rá­fi­á­já­ban nem úgy je­le­ní­ti meg Ka­zin­czyt, ahogy tet­te azt Toldy Fe­renc, a ba­rát, majd Vá­czy Já­nos, a hu­szon­egy kö­te­tes le­ve­le­zés ki­adó­ja, mint­egy em­lék­mű­vet ál­lít­va neki, ha­nem in­kább le­lep­le­ző mó­don, vé­gé­re jár­va a ki­mun­kált én-alakzat ter­mé­sze­té­nek, kontextusának.

Az au­to­biogra­fi­kus kor­pusz­ból és a le­ve­le­zés­ből így ki­bom­ló, és az egyik leg­erő­tel­je­sebb­nek ítélt Kazinczy-arc „be­ren­de­zé­sét” mik­rosz­ko­pi­kus rész­le­tes­ség­gel tár­ja fel a mo­nog­rá­fia.
» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.