Balogh Magdolna írása Bengt Jangfeldt Brodszkij-könyvéről

2014. december 21. § 0 hozzászólás

recenzió

Bengt Jang­feldt, Fel­jegy­zé­sek Jo­szif Brodsz­kij­ról: A nyelv az Is­ten, ford. Rácz Ju­dit, Te­plán Ág­nes, Bu­da­pest, Ty­po­tex, 2012.

An­nak tük­ré­ben, hogy köz­vet­len is­me­re­te­ink és a vo­nat­ko­zó fel­mé­ré­sek sze­rint csak igen ke­ve­sen ol­vas­nak ver­set, s még a köl­té­sze­tet ked­ve­lők so­rá­ban is rop­pant ke­ve­sen van­nak, akik az orosz köl­té­szet iránt ér­dek­lőd­né­nek, me­rész, de an­nál di­csé­ren­dőbb vál­lal­ko­zás­nak gon­dol­juk egy Jo­szif Brodsz­kij­ról (1940–1996) szó­ló könyv meg­je­len­te­té­sét. A Ty­po­tex Ki­adó már 2008-ban, a Ve­len­ce víz­je­le című Brodszkij-esszé köz­re­adá­sá­val el­kö­te­lez­te ma­gát az orosz köl­tő mű­ve­i­nek meg­is­mer­te­té­se mel­lett. Most a köl­tőt ma­gát mu­tat­ja be.
» To­vább a tel­jes szövegre «

Balogh Magdolna recenziója

2012. december 27. § 0 hozzászólás

recenzió

Mik­száth Kál­mán és kor­tár­sai: Re­gi­o­na­liz­mus a 19. szá­zad vé­gén a közép- és kelet-európai iro­dal­mak kon­tex­tu­sában. Kál­mán Mik­száth a jeho súčas­ní­ci: Re­gi­o­na­liz­mus v kon­tex­te li­te­ra­túry stre­do­eu­róps­kych ná­ro­dov na kon­ci 19. sto­ročia, szerk. / zos­ta­vi­la Si­pos Szil­via, Bra­tis­la­va, Ha­gyo­má­nyok és Ér­té­kek Pol­gá­ri Tár­su­lás – Szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Kul­tú­ra Mú­ze­u­ma, 2011.

Si­pos Szil­via, a Szlo­vá­ki­ai Ma­gyar Kul­tú­ra Mú­ze­u­má­nak mun­ka­tár­sa kon­fe­ren­ci­át szer­ve­zett Mik­száth ha­lá­lá­nak 100. év­for­du­ló­já­ra 2010-ben Po­zsony­ban. A szlo­vák, ma­gyar, cseh és len­gyel ku­ta­tók elő­adá­sa­i­nak szer­kesz­tett vál­to­za­tát köz­li a Mik­száth Kál­mán és kor­tár­sai: Re­gi­o­na­liz­mus a 19. szá­zad vé­gén a közép- és kelet-európai iro­dal­mak kon­tex­tu­sá­ban cí­met vi­se­lő ma­gyar és szlo­vák nyel­vű kötet.


» To­vább a tel­jes szövegre «

No tags for this post.